Druga licytacja nieruchomości położonej na gruntach miejscowości Morzywół – Hala produkcyjna !!!

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 05-03-2024r., o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 983 k.p.c. druga licytacja nieruchomości położonej na gruntach miejscowości Morzywół, gmina Gowarczów, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00050317/6.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 105/2
o powierzchni 1,1000 ha, która to jest zabudowana budynkiem usługowo – biurowym oraz halą magazynowo – produkcyjną. Budynek usługowo – biurowy jest obiektem murowanym, dwukondygnacyjnym ze stropodachem płaskim, dwuspadowym.
Na dzień oględzin budynek jest zdewastowany: brak stolarki drzwiowej, okiennej oraz wewnętrznych instalacji, zdemontowane częściowo sufity podwieszane, grzejniki armatura sanitarna itp. Powierzchnia zabudowy budynku usługowo – biurowego – 435 m2, a powierzchnia użytkowa – 798,43 m2.
Hala produkcyjna jest obiektem wysokiego składowania, parterowym, wolnostojącym o konstrukcji szkieletowej, stalowej. Wokół budynków zostały wykonane ciągi komunikacyjne, place składowe oraz parkingi o nawierzchni utwardzonej kostką brukową betonową, a także tereny zieleni urządzonej. Teren nieruchomości ogrodzony jest z trzech stron. Ogrodzenie frontowe na działce drogowej nr 105/1. Kształt działki korzystny – w formie prostokąta. Teren nieruchomości płaski i równy w części zagospodarowanej, w części północno-zachodniej występują nierówności terenu. Dostępność komunikacyjna dobra – dojazd do nieruchomości drogą wojewódzką nr 728 (Końskie – Grójec) – droga o nawierzchni asfaltowej, na działkę urządzony jest zjazd z drogi gminnej utwardzonej tłuczniem. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna z z sieci, woda ze studni głębinowej zlokalizowanej na nieruchomości, odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych do zbiornika na ścieki socjalno – bytowe.
Przeznaczenie działki w Studium – Teren zabudowy usługowej. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja
o warunkach zabudowy GT.6730.D.15.2011 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku składowo – usługowego na budynek handlowo – ekspozycyjny, budowie budynku składowego to jest hali z łącznikiem między nią a budynkiem handlowo – ekspozycyjnym, zbiornika na ścieki, sztucznego zbiornika przeciwpożarowego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 3.038 712,00 zł brutto, netto 2.470 497,56 zł.
Cena wywołania 2/3 sumy oszacowania wynosi: 2.025 808 00 zł (w tym podatek VAT 23% zgodnie z art. z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 303.871,20 zł

Rękojmia w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 1000/18 nr KW KI1K/00050317/6.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu. Nieruchomość można będzie oglądać dnia 20-02-2024r.(wtorek)
od godz. 9:00 do godz. 12:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41-375-30-15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak