Druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Nadziejów, gmina Stąporków

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 04-03-2024r., o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 983 k.p.c. druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Nadziejów, obręb 0023, działka numer 151, gmina Stąporków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, należącej do Trudnos Urszula, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00001574/7.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo – usługowym, tj. działka o nr ewidencyjnym 151 o pow. 0,0600 ha. Kształt działki nieregularny, wielokątny, ale dość korzystny do zagospodarowania.
Teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni. Budynek handlowo – usługowy jest murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony z dachem jednospadowym pokryty papą. Budynek od kilku lat jest nieużytkowany i nieogrzewany. Powierzchnia zabudowy budynku – 162,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku – 131,64 m2. Stan techniczny budynku -słaby.
Z mapy ewidencyjnej wynika, że fragment w/w budynku handlowo-usługowego posadowionego na działce 151 przekracza granice prawne działki i znajduje się na działce 149. Powierzchnia przekroczenia ok. 54 m2. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną: – energia elektryczna (brak zasilania w budynku); – odprowadzenie ścieków do szamba; – woda ze studni (wodociąg na sąsiednich działkach). Dojazd do działki – bardzo dobry: droga publiczna o nawierzchni asfaltowej.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 118.065,00 zł.
Cena wywołania 2/3 sumy oszacowania wynosi: 78 710,00 zł.

Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 11.806,50 zł i należy ją wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 1072/18.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 18-03-2024r. od godz. 9:00 do 10:00.
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak