Obwieszczenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Barycz, gmina Końskie

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 04-03-2024r., o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Barycz, działka nr 421/3, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, należąca do Pielarz Wojciech, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00035167/8.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana tj. działka o nr ewidencyjnym 421/3 o pow. 0,4300 ha. Kształt działki nieregularny, zbliżony do trapezu ale korzystny do zagospodarowania. Teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie terenu. Działka nie jest ogrodzona. Na dzień oględzin teren porośnięty roślinnością krzewami i drzewami. Dojazd do działki: brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd dobry – drogą gruntową, nieutwardzoną. Przeznaczenie działki
w „Studium”: tereny rolnicze.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 59.641,00 zł.
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 44.730,75 zł

Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 5.964,10 zł i należy ją wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Kmp 22/21.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 19-02-2024r. od godz. 9:00 do 10:00.
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak