Obwieszczenie o licytacji udziału 1/9 nieruchomości położonej w Końskich

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 11-03-2024 roku, o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja udziału 1/9 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Końskie przy ul. Kazanowskiej nr 13, 15 i 15a, gmina Końskie, powiat konecki, woj. świętokrzyskie należący do dłużnika Zieliński Dariusz, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KI1K/00000066/6.
Przedmiotem licytacji jest udział 1/9 w nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmujący działkę gruntu o nr 4493 o pow. 0,0752 ha. Działka jest zabudowana trzema budynkami o funkcji mieszkalno – usługowo – handlowej oraz czterema budynkami gospodarczymi. Brak wyznaczonych granic prawa własności udziałów i wyodrębnienia poszczególnych lokali. Bezpośrednio przy ulicy Krakowskiej nr 13 i 15 znajdują się dwa połączone parterowe murowane budynki pełniące funkcję mieszkalno – usługowo – handlową, natomiast od strony wewnętrznego podwórka znajduje się budynek murowany, dwukondygnacyjny nr 15 a. Ilość kondygnacji zadziemnych – 1: parter przy ulicy Kazanowskiej 13 i 15, od strony podwórka parterowa oficyna połączona z budynkiem dwukondygnacyjnym nr 15 a. Powierzchnia zabudowy budynku nr 13: 127 m2. Powierzchnia zabudowy budynku nr 15: 169 m2. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 15a: 42 m2. Budynki są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem stanu technicznego, konstrukcji jaki i wyposażenia. Niektóre elementy budynku wymagają gruntownego remontu i modernizacji. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulica Kazanowska
o nawierzchni asfaltowej. Wg „Miejscowego planu zagospodarowania” – działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem
1 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu. Wyposażenie terenu: energia elektryczna z sieci N/N, woda z sieci miejskiej, kanalizacja sanitarna (sieć miejska), gaz ziemny.

Suma oszacowania udziału 1/9 nieruchomości wynosi: 84.872,00 zł.
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 63.654,00 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 8.487,20 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 836/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia sprzedaży i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość można oglądać w dniu 26-02-2024r. od godz: 09:00 do godz: 10:00. Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu (413753015).

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak