Pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Końskich

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 11-03-2024 roku, o godz. 11.00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny należącej do dłużnika Daniel Ołownia położonej w Końskie przy ul. Gimnazjalnej 41c/414 dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00049077/1.
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 38,94 m2, położony na 4 piętrze budynku wielomieszkaniowego, składający się z dwóch pokoi, kuchni połączonej z przedpokojem i łazienki z wc , z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej 3894/259563 w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku. Lokal wyposażony w instalacje : elektryczną , wodociągową, kanalizację sanitarną , centralnego ogrzewania, instalację gazu ziemnego. Na dzień oględzin odłączone media: energia elektryczna i gaz , stan techniczny lokalu- dobry.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 167 292,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 125 469,00 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 16 729,20 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 59/23.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 26-02-2024 roku od godz. 9.00 do 10.00
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak