Obwieszczenie o licytacji nieruchomości zabudowanej domem w miejscowości Stąporków

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 18-03-2024r., o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Stąporków przy ul. Miła 2, gmina Stąporków, woj. świętokrzyskie, należąca do Grodecki Waldemar, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00059868/6.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa rolna zabudowana składająca się z działki o nr 4585o powierzchni 0,0840 ha, obręb 0009 miasta Stąporków, położona 26-220 Stąporków, ul. Miła 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny parterowy o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym z naczółkami pokryty blachodachówką i z nieużytkowym poddaszem. Na działce znajduje się jeszcze budynek gospodarczy murowany z dachem o konstrukcji drewnianej, jednospadowym pokryty eternitem oraz drewniane budowle gospodarcze (kurniki), które nie są związane na stałe z gruntem. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 81,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 65,37 m2. Stan techniczny budynku mieszkalnego – średni. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego – 65,00 m2. Kształt działki nieregularny, wielokątny ale dość korzystny do zagospodarowania. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka jest ogrodzona i zagospodarowana. Przeznaczenie w „Studium”: tereny rolne. Teren wyposażony jest w energię elektryczną, woda z sieci miejskiej, kanalizacja ściekowa i gaz ziemny.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 162.467,00 zł.
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 121.850,25 zł.

Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 16.246,70 zł i należy ją wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy GKm 24/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 04-03-2024r. od godz. 9:00 do 10:00.
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak