Pierwsza licytacja udziału 1/2 nieruchomości położonej w miejscowości Machory, gm. Ruda Maleniecka

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
UDZIAŁU W N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 20-05-2024 roku, o godz. 10.30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja udziału 1/2 dłużnika Stępień Anna w nieruchomości gruntowej – działki nr 535 , 310, 99, 116 o łącznej powierzchni 1,0900 HA położonej w miejscowości Machory, gm. Ruda Maleniecka mająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w  Końskich nr  KI1K/00024018/9 .
Działka nr 535 jest niezabudowana, ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, dość korzystny do racjonalnego zagospodarowania, teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, działka na dzień oględzin jest nieużytkowana, porośnięta drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, działka wąska i długa, w otoczeniu działki tereny rolne, brak bezpośredniego dostępu do drogi. Przeznaczenie w „Studium” – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, brak mediów.
Działka nr 310 jest niezabudowana, ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, dość korzystny do racjonalnego zagospodarowania, teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, działka na dzień oględzin jest nieużytkowana, nieogrodzona i nieuzbrojona, porośnięta drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, w otoczeniu działki tereny rolne i leśne, brak bezpośredniego dostępu do drogi. Przeznaczenie w „Studium” – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, brak mediów.
Działki nr 99 i 116 są niezabudowane, mają kształt nieregularny, wielokątny, ale dość korzystny do racjonalnego zagospodarowania, teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, działki na dzień oględzin są nieużytkowane, nieogrodzone i nieuzbrojone, porośnięte drzewostanem i i krzewami z naturalnego rozsiewu, w otoczeniu działek tereny rolne, brak bezpośredniego dostępu do drogi. Przeznaczenie w „Studium” – tereny ekosystemy leśne, brak mediów.
Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika w całej nieruchomości wynosi: 22 406,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania udziału 1/2 dłużnika w nieruchomości wynosi: 16 804,50 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 2 240,60 zł
Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce nr 535 wynosi: 3 494,50 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce 535 wynosi: 2 620,88 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 349,45 zł
Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce nr 310 wynosi: 3 289,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce 310 wynosi: 2 466,75 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 328,90 zł
Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce nr 99 wynosi: 12 744,50 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce 99 wynosi: 9 558,38 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 1 274,45 zł
Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce nr 116 wynosi: 2 878,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce 116 wynosi: 2 158,50 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 287,80 zł
Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 842/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 06-05-2024 roku od godz. 9.00 do 10.00
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak