Pierwsza licytacja udziału 1/2 nieruchomości położonej w miejscowości Tama, gm. Ruda Maleniecka

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
UDZIAŁU W N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 21-05-2024 roku, o godz. 10.30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja udziału 1/2 dłużnika Stępień Anna w nieruchomości gruntowej – działka gruntu nr 449/1 o powierzchni 0,9600 HA położonej w miejscowości Tama, gm. Ruda Maleniecka mającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w  Końskich nr  KI1K/00024017/2.

Działka nr 449/1 jest niezabudowana , ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, działka nieogrodzona i nieuzbrojona, porośnięta drzewostanem leśnym, działka bardzo wąska i długa, w otoczeniu działki tereny leśne, brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do działki drogą gruntową, leśną. Przeznaczenie w „Studium” – tereny leśne, brak mediów.

Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika w nieruchomości wynosi: 24 742,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania udziału 1/2 dłużnika w nieruchomości wynosi: 18 556,50 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 2 474,20 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 842/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 07-05-2024 roku od godz. 9.00 do 10.00
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak