Obwieszczenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Stary Dziebałtów, gm. Końskie

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 17-07-2024 r., o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości położonej na gruntach miejscowości Stary Dziebałtów_obręb 0041, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie należącej do dłużnika Wilkus Jarosław, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00054955/8.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa tj. działka gruntu nr 80/1 o pow. 0,3000 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym, jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym blachą w słabym stanie technicznym oraz budynkiem gospodarczym
o konstrukcji murowano – drewnianej w słabym stanie technicznym. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd drogą gruntową częściowo utwardzoną. Działka wyposażona
w energię elektryczną oraz wodę ze studni. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Według „studium” – działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R1 tj. tereny rolne z możliwością zabudowy tylko w wyznaczonych miejscach oznaczonych symbolem R1 – M.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 70.481,00 zł.
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 52.860,75 zł

Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 7.048,10 zł i należy ją wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Kmp 4/16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 03-07-2024 r. od godz. 09.00 do 09.30.
Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak