Obwieszczenie o licytacji nieruchomości położonych w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 11-06-2024 roku, o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek nr 294, 295, 296, 297, 462, o łącznej powierzchni 0,97 ha oraz działki nr 485/3
o powierzchni 0,0657 ha położonych w miejscowości Przyłogi, gmina Smyków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie należących do Wanda Zbróg i Bogdan Czyżewski, nie mające założonej księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów objęte aktem własności ziemi nr PBG-ON 45110/150/74.
Przedmiotem licytacji są nieruchomości gruntowe niezabudowane obejmujące działki o numerach ewidencyjnych: działka nr 294 o pow. 0,31 ha, działka nr 295 o pow. 0,14 ha, działka nr 296 o pow. 0,01 ha, działka nr 297 o pow. 0,03 ha, które mają kształt nieregularny, wielokątny, nie są ogrodzone oraz uzbrojone. Na dzień oględzin porośnięte drzewostanem leśnym. Brak dostępu do drogi publicznej. Działka nr 462 o pow. 0,48 ha jest niezabudowana. Kształt działki nieregularny, ale dość korzystny do racjonalnego zagospodarowania. Na dzień oględzin działka nieużytkowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą. Posiada media – energię elektryczną i wodociąg. Dostęp do działki bardzo dobry, drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotem licytacji jest także nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr 485/3 o pow. 0,0657 ha – budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi. Kształt działki nieregularny, wielokątny, ale dość korzystny do racjonalnego zagospodarowania. Działka jest zabudowana budynkiem jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej, parterowym z dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 102,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 74,00 m2. Na działce znajdują się jeszcze budynki gospodarcze: szopy i wiaty w bardzo słabym stanie technicznym. Dostęp do działki bardzo dobry, drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.
Łączna powierzchnia nieruchomości 1,0357 ha.

Suma oszacowania poszczególnych działek wynosi:
1. działka nr 294 o pow. 0,31 ha – wartość oszacowania to 16.464,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 12.348,00 zł; rękojmia – 1.646,40 zł;
2. działka nr 295 o pow. 0,14 ha – wartość oszacowania to 7.463,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 5.597,25 zł; rękojmia – 746,30 zł;
3. działka nr 296 o pow. 0,01 ha – wartość oszacowania to 531,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy
oszacowania wynosi 398,25 zł; rękojmia – 53,10 zł;
4. działka nr 297 o pow. 0,03 ha – wartość oszacowania to 1.593,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 1.194,75 zł; rękojmia – 159,30 zł;
5. działka nr 462 o pow. 0,48 ha – wartość oszacowania to 54.992,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 41.244,00 zł; rękojmia – 5.499,20 zł;
6. działka nr 485/3 o pow. 0,0657 ha – wartość oszacowania to 105.825,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 79.368,75 zł; rękojmia – 10.582,50 zł.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 186.841,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 140.130,75 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 18.648,10 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 473/23.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia sprzedaży i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 28-05-2024r. od godz: 10:00 do godz: 11:00.
Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu (41-375-30-15).

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak