Licytacja udziału 1/3 w nieruchomościach gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Gosań

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 17-07-2024 roku, o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja udziału 1/3 w nieruchomościach gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Gosań, gmina Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie należących do dłużnika Jóźwik Sławomir, dla których Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KI1K/00041937/2.
Przedmiotem licytacji są udziały 1/3 w nieruchomościach gruntowych obejmujące działki nr 807/2 o pow. 0,2920 ha, nr 808/1 o pow. 0,2900 ha, nr 810/1 o pow. 0,1900 ha.
Działka nr 807/2 nie jest zabudowana. Ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, na dzień oględzin nieużytkowany, nieogrodzony i nieuzbrojony. W otoczeniu działki tereny rolne oraz budynki mieszkalne. Działka bardzo wąska i długa. Dojazd do działki – brak bezpośredniego dostępu do drogi. Przeznaczenie
w „Studium” – tereny rolne i tereny leśne.
Działki nr 808/1 i 810/1 tworzą całość gospodarczą i są zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Budynek murowany jednorodzinny wolnostojący z dachem dwuspadowym i dobudowanym gankiem o dachu jednospadowym. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 113,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 119,33 m2. Budynek został wybudowany ok. 1966r., w późniejszych latach dobudowany został ganek. Działki 808/1 i 810/1 mają kształt regularny zbliżony do prostokąta. Poza częścią siedliskową są nieużytkowane, porośnięte drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu. Teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni. Od strony ulicy ogrodzenie
z bramą dwuskrzydłową i furtką. W otoczeniu działek tereny rolne. Dojazd do działek bardzo dobry drogą publiczną
o nawierzchni asfaltowej. Przeznaczenie w „Studium” – tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, w pasie na głębokość około 60 m od drogi w głąb działki, pozostała część tereny rolne. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,7720 ha.

Suma oszacowania udziału 1/3 poszczególnych działek wynosi:
1. działka nr 807/1 pow. 0,2920 ha – wartość oszacowania to 2.994,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 2.245,50 zł; rękojmia – 299,40 zł;
2. działki nr 808/1 i 810/1 o łącznej pow. 0,4800 ha – wartość oszacowania to 89.252,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 66.939,00 zł; rękojmia – 8.925,20 zł;

Suma oszacowania udziału 1/3 wszystkich nieruchomości wynosi: 92.246,00 zł.
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 69.184,50 zł.
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 9.224,60 zł.

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 261/23.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia sprzedaży i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 03-07-2024r. od godz: 10:00 do godz: 11:00.
Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu (413753015).

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak