Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Kamiennej Woli gm. Gowarczów

O B W I E S Z C Z E N I E  O  L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 24-06-2024 roku, o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika Szczechowiak Ewa – położonej w Kamiennej Woli gm. Gowarczów i posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Końskich o numerze KW KI1K/00035499/4.
Działka nr 202 niezabudowana, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, korzystny do racjonalnego zagospodarowania, tren nieużytkowany, o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, na dzień oględzin teren porośnięty roślinnością trawiastą , drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, łączna powierzchnia działki 0,18 ha , przeznaczenie w „Studium” – tereny rolne.
Działka nr 203 niezabudowana, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, korzystny do racjonalnego zagospodarowania, tren nieużytkowany, o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, na dzień oględzin teren porośnięty roślinnością trawiastą , drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, bardzo dobry dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, łączna powierzchnia działki 0,44 ha, przeznaczenie w „Studium” – w pasie na gł. ok 60 m od drogi tereny zabudowy mieszkaniowej , pozostała cześć tereny rolne.
Działka nr 534 niezabudowana, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, korzystny do racjonalnego zagospodarowania, tren nieużytkowany, teren w miarę płaski równy, na dzień oględzin teren porośnięty roślinnością trawiastą , drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, łączna powierzchnia działki 1,14 ha , przeznaczenie w „Studium” – w pasie na gł. ok 60 m od drogi tereny zabudowy mieszkaniowej , pozostała cześć tereny rolne.

Suma oszacowania działki nr 202 wynosi 6.872,00 zł, a cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 4.154,00 zł, rękojmia w kwocie 687,20 zł.
Suma oszacowania działki nr 203 wynosi 17.946,00 zł, a cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 13.459,50 zł, rękojmia w kwocie 1.794,60 zł.
Suma oszacowania działki nr 534 wynosi 57.509,00 zł, a cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 43.131,75 zł, rękojmia w kwocie 5.750,90 zł.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 82.327,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 61.745,25 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 8.232,70 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 969/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 10-06-2024 roku od godz. 9:00 do 10:00
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak