Pierwsza licytacja udziału 1/3w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Gosań

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25-06-2024 roku, o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja udziału 1/3w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Gosań, gmina Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie należących do dłużnika Jóźwik Sławomir, dla których Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KI1K/00041938/9.
Przedmiotem licytacji są udziały 1/3 w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych obejmujące działki
nr 1397 o pow. 0,02 ha, nr 2093 o pow. 0,07 ha, nr 2156 o pow. 0,08 ha, nr 2786/1 o pow. 0,60 ha, nr 2841 o pow. 0,03 ha,
nr 869/1 o pow. 0,43 ha. Działka nr 1397 ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki bardzo dobry drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Przeznaczenie w „Studium” – tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Działki nr 2093, 2156, 2786/1, 2841 mają kształt w miarę regularny zbliżony do prostokąta. Treny o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, tereny leśne. Działki bardzo wąskie i długie, porośnięte drzewostanem leśnym. Dojazd do działki bardzo dobry droga publiczna o nawierzchni asfaltowej. Przeznaczenie w „Studium” – tereny lasów. Działka nr 896/1 ma kształt w miarę regularny zbliżony do prostokąta. Działka jest bardzo wąska i długa. Teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, porośnięty drzewostanem leśnym, krzewami i roślinnością trawiastą z naturalnego rozsiewu. Dojazd do działki bardzo dobry drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Przeznaczenie w „Studium” – w pasie na głębokość około 60 m od drogi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, następnie tereny rolne. Łączna powierzchnia działek wynosi 1,2300 ha.

Suma oszacowania udziału 1/3 poszczególnych działek wynosi:
1. działka nr 1397 o pow. 0,02 ha – wartość oszacowania to 2.328,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 1.746,00 zł; rękojmia – 232,80 zł;
2. działka nr 2093 o pow. 0,07 ha – wartość oszacowania to 1.603,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 1.202,25 zł; rękojmia – 160,30 zł;
3. działka nr 2156 o pow. 0,08 ha – wartość oszacowania to 1.979,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 1.484,25 zł; rękojmia – 197,90 zł;
4. działka nr 2786/1 o pow. 0,60 ha – wartość oszacowania to 15.263,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 11.447,25 zł; rękojmia – 1.526,30 zł;
5. działka nr 2841 o pow. 0,03 ha – wartość oszacowania to 742,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 556,50 zł; rękojmia – 74,20 zł;
6. działka nr 896/1 o pow. 0,43 ha – wartość oszacowania to 5.050,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 3.787,50 zł; rękojmia – 505,00 zł.

Suma oszacowania udziału 1/3 wszystkich nieruchomości wynosi: 26.965,00 zł.
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 20.223,75 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 2.696,50 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 261/23.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia sprzedaży i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 11-06-2024r. od godz: 10:00 do godz: 11:00.
Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu (413753015).

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak