Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Kamiennej Woli gm. Gowarczów

O B W I E S Z C Z E N I E  O  L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 24-06-2024 roku, o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika Szczechowiak Ewa – położonej w Kamiennej Woli gm. Gowarczów i posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Końskich o numerze KW KI1K/00035499/4.
Działka nr 202 niezabudowana, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, korzystny do racjonalnego zagospodarowania, tren nieużytkowany, o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, na dzień oględzin teren porośnięty roślinnością trawiastą , drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, łączna powierzchnia działki 0,18 ha , przeznaczenie w „Studium” – tereny rolne.
Działka nr 203 niezabudowana, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, korzystny do racjonalnego zagospodarowania, tren nieużytkowany, o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, na dzień oględzin teren porośnięty roślinnością trawiastą , drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, bardzo dobry dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, łączna powierzchnia działki 0,44 ha, przeznaczenie w „Studium” – w pasie na gł. ok 60 m od drogi tereny zabudowy mieszkaniowej , pozostała cześć tereny rolne.
Działka nr 534 niezabudowana, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, korzystny do racjonalnego zagospodarowania, tren nieużytkowany, teren w miarę płaski równy, na dzień oględzin teren porośnięty roślinnością trawiastą , drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, łączna powierzchnia działki 1,14 ha , przeznaczenie w „Studium” – w pasie na gł. ok 60 m od drogi tereny zabudowy mieszkaniowej , pozostała cześć tereny rolne.

Suma oszacowania działki nr 202 wynosi 6.872,00 zł, a cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 4.154,00 zł, rękojmia w kwocie 687,20 zł.
Suma oszacowania działki nr 203 wynosi 17.946,00 zł, a cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 13.459,50 zł, rękojmia w kwocie 1.794,60 zł.
Suma oszacowania działki nr 534 wynosi 57.509,00 zł, a cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 43.131,75 zł, rękojmia w kwocie 5.750,90 zł.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 82.327,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 61.745,25 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 8.232,70 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 969/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 10-06-2024 roku od godz. 9:00 do 10:00
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Licytacja udziału 1/3 w nieruchomościach gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Gosań

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 17-07-2024 roku, o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja udziału 1/3 w nieruchomościach gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Gosań, gmina Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie należących do dłużnika Jóźwik Sławomir, dla których Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KI1K/00041937/2.
Przedmiotem licytacji są udziały 1/3 w nieruchomościach gruntowych obejmujące działki nr 807/2 o pow. 0,2920 ha, nr 808/1 o pow. 0,2900 ha, nr 810/1 o pow. 0,1900 ha.
Działka nr 807/2 nie jest zabudowana. Ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, na dzień oględzin nieużytkowany, nieogrodzony i nieuzbrojony. W otoczeniu działki tereny rolne oraz budynki mieszkalne. Działka bardzo wąska i długa. Dojazd do działki – brak bezpośredniego dostępu do drogi. Przeznaczenie
w „Studium” – tereny rolne i tereny leśne.
Działki nr 808/1 i 810/1 tworzą całość gospodarczą i są zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Budynek murowany jednorodzinny wolnostojący z dachem dwuspadowym i dobudowanym gankiem o dachu jednospadowym. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 113,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 119,33 m2. Budynek został wybudowany ok. 1966r., w późniejszych latach dobudowany został ganek. Działki 808/1 i 810/1 mają kształt regularny zbliżony do prostokąta. Poza częścią siedliskową są nieużytkowane, porośnięte drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu. Teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni. Od strony ulicy ogrodzenie
z bramą dwuskrzydłową i furtką. W otoczeniu działek tereny rolne. Dojazd do działek bardzo dobry drogą publiczną
o nawierzchni asfaltowej. Przeznaczenie w „Studium” – tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, w pasie na głębokość około 60 m od drogi w głąb działki, pozostała część tereny rolne. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,7720 ha.

Suma oszacowania udziału 1/3 poszczególnych działek wynosi:
1. działka nr 807/1 pow. 0,2920 ha – wartość oszacowania to 2.994,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 2.245,50 zł; rękojmia – 299,40 zł;
2. działki nr 808/1 i 810/1 o łącznej pow. 0,4800 ha – wartość oszacowania to 89.252,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 66.939,00 zł; rękojmia – 8.925,20 zł;

Suma oszacowania udziału 1/3 wszystkich nieruchomości wynosi: 92.246,00 zł.
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 69.184,50 zł.
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 9.224,60 zł.

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 261/23.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia sprzedaży i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 03-07-2024r. od godz: 10:00 do godz: 11:00.
Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu (413753015).

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Pierwsza licytacja udziału 1/3w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Gosań

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25-06-2024 roku, o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja udziału 1/3w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Gosań, gmina Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie należących do dłużnika Jóźwik Sławomir, dla których Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KI1K/00041938/9.
Przedmiotem licytacji są udziały 1/3 w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych obejmujące działki
nr 1397 o pow. 0,02 ha, nr 2093 o pow. 0,07 ha, nr 2156 o pow. 0,08 ha, nr 2786/1 o pow. 0,60 ha, nr 2841 o pow. 0,03 ha,
nr 869/1 o pow. 0,43 ha. Działka nr 1397 ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki bardzo dobry drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Przeznaczenie w „Studium” – tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Działki nr 2093, 2156, 2786/1, 2841 mają kształt w miarę regularny zbliżony do prostokąta. Treny o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, tereny leśne. Działki bardzo wąskie i długie, porośnięte drzewostanem leśnym. Dojazd do działki bardzo dobry droga publiczna o nawierzchni asfaltowej. Przeznaczenie w „Studium” – tereny lasów. Działka nr 896/1 ma kształt w miarę regularny zbliżony do prostokąta. Działka jest bardzo wąska i długa. Teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, porośnięty drzewostanem leśnym, krzewami i roślinnością trawiastą z naturalnego rozsiewu. Dojazd do działki bardzo dobry drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Przeznaczenie w „Studium” – w pasie na głębokość około 60 m od drogi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, następnie tereny rolne. Łączna powierzchnia działek wynosi 1,2300 ha.

Suma oszacowania udziału 1/3 poszczególnych działek wynosi:
1. działka nr 1397 o pow. 0,02 ha – wartość oszacowania to 2.328,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 1.746,00 zł; rękojmia – 232,80 zł;
2. działka nr 2093 o pow. 0,07 ha – wartość oszacowania to 1.603,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 1.202,25 zł; rękojmia – 160,30 zł;
3. działka nr 2156 o pow. 0,08 ha – wartość oszacowania to 1.979,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 1.484,25 zł; rękojmia – 197,90 zł;
4. działka nr 2786/1 o pow. 0,60 ha – wartość oszacowania to 15.263,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 11.447,25 zł; rękojmia – 1.526,30 zł;
5. działka nr 2841 o pow. 0,03 ha – wartość oszacowania to 742,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 556,50 zł; rękojmia – 74,20 zł;
6. działka nr 896/1 o pow. 0,43 ha – wartość oszacowania to 5.050,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 3.787,50 zł; rękojmia – 505,00 zł.

Suma oszacowania udziału 1/3 wszystkich nieruchomości wynosi: 26.965,00 zł.
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 20.223,75 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 2.696,50 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 261/23.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia sprzedaży i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 11-06-2024r. od godz: 10:00 do godz: 11:00.
Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu (413753015).

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Stary Dziebałtów, gm. Końskie

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 17-07-2024 r., o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości położonej na gruntach miejscowości Stary Dziebałtów_obręb 0041, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie należącej do dłużnika Wilkus Jarosław, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00054955/8.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa tj. działka gruntu nr 80/1 o pow. 0,3000 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym, jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym blachą w słabym stanie technicznym oraz budynkiem gospodarczym
o konstrukcji murowano – drewnianej w słabym stanie technicznym. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd drogą gruntową częściowo utwardzoną. Działka wyposażona
w energię elektryczną oraz wodę ze studni. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Według „studium” – działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R1 tj. tereny rolne z możliwością zabudowy tylko w wyznaczonych miejscach oznaczonych symbolem R1 – M.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 70.481,00 zł.
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 52.860,75 zł

Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 7.048,10 zł i należy ją wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Kmp 4/16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 03-07-2024 r. od godz. 09.00 do 09.30.
Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości położonych w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 11-06-2024 roku, o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek nr 294, 295, 296, 297, 462, o łącznej powierzchni 0,97 ha oraz działki nr 485/3
o powierzchni 0,0657 ha położonych w miejscowości Przyłogi, gmina Smyków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie należących do Wanda Zbróg i Bogdan Czyżewski, nie mające założonej księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów objęte aktem własności ziemi nr PBG-ON 45110/150/74.
Przedmiotem licytacji są nieruchomości gruntowe niezabudowane obejmujące działki o numerach ewidencyjnych: działka nr 294 o pow. 0,31 ha, działka nr 295 o pow. 0,14 ha, działka nr 296 o pow. 0,01 ha, działka nr 297 o pow. 0,03 ha, które mają kształt nieregularny, wielokątny, nie są ogrodzone oraz uzbrojone. Na dzień oględzin porośnięte drzewostanem leśnym. Brak dostępu do drogi publicznej. Działka nr 462 o pow. 0,48 ha jest niezabudowana. Kształt działki nieregularny, ale dość korzystny do racjonalnego zagospodarowania. Na dzień oględzin działka nieużytkowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą. Posiada media – energię elektryczną i wodociąg. Dostęp do działki bardzo dobry, drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotem licytacji jest także nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr 485/3 o pow. 0,0657 ha – budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi. Kształt działki nieregularny, wielokątny, ale dość korzystny do racjonalnego zagospodarowania. Działka jest zabudowana budynkiem jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej, parterowym z dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 102,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 74,00 m2. Na działce znajdują się jeszcze budynki gospodarcze: szopy i wiaty w bardzo słabym stanie technicznym. Dostęp do działki bardzo dobry, drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.
Łączna powierzchnia nieruchomości 1,0357 ha.

Suma oszacowania poszczególnych działek wynosi:
1. działka nr 294 o pow. 0,31 ha – wartość oszacowania to 16.464,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 12.348,00 zł; rękojmia – 1.646,40 zł;
2. działka nr 295 o pow. 0,14 ha – wartość oszacowania to 7.463,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 5.597,25 zł; rękojmia – 746,30 zł;
3. działka nr 296 o pow. 0,01 ha – wartość oszacowania to 531,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy
oszacowania wynosi 398,25 zł; rękojmia – 53,10 zł;
4. działka nr 297 o pow. 0,03 ha – wartość oszacowania to 1.593,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 1.194,75 zł; rękojmia – 159,30 zł;
5. działka nr 462 o pow. 0,48 ha – wartość oszacowania to 54.992,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 41.244,00 zł; rękojmia – 5.499,20 zł;
6. działka nr 485/3 o pow. 0,0657 ha – wartość oszacowania to 105.825,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 79.368,75 zł; rękojmia – 10.582,50 zł.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 186.841,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 140.130,75 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 18.648,10 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 473/23.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia sprzedaży i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 28-05-2024r. od godz: 10:00 do godz: 11:00.
Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu (41-375-30-15).

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Pierwsza licytacja udziału 1/2 nieruchomości położonej w miejscowości Machory, gm. Ruda Maleniecka

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
UDZIAŁU W N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 20-05-2024 roku, o godz. 10.30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja udziału 1/2 dłużnika Stępień Anna w nieruchomości gruntowej – działki nr 535 , 310, 99, 116 o łącznej powierzchni 1,0900 HA położonej w miejscowości Machory, gm. Ruda Maleniecka mająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w  Końskich nr  KI1K/00024018/9 .
Działka nr 535 jest niezabudowana, ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, dość korzystny do racjonalnego zagospodarowania, teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, działka na dzień oględzin jest nieużytkowana, porośnięta drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, działka wąska i długa, w otoczeniu działki tereny rolne, brak bezpośredniego dostępu do drogi. Przeznaczenie w „Studium” – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, brak mediów.
Działka nr 310 jest niezabudowana, ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, dość korzystny do racjonalnego zagospodarowania, teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, działka na dzień oględzin jest nieużytkowana, nieogrodzona i nieuzbrojona, porośnięta drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, w otoczeniu działki tereny rolne i leśne, brak bezpośredniego dostępu do drogi. Przeznaczenie w „Studium” – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, brak mediów.
Działki nr 99 i 116 są niezabudowane, mają kształt nieregularny, wielokątny, ale dość korzystny do racjonalnego zagospodarowania, teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, działki na dzień oględzin są nieużytkowane, nieogrodzone i nieuzbrojone, porośnięte drzewostanem i i krzewami z naturalnego rozsiewu, w otoczeniu działek tereny rolne, brak bezpośredniego dostępu do drogi. Przeznaczenie w „Studium” – tereny ekosystemy leśne, brak mediów.
Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika w całej nieruchomości wynosi: 22 406,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania udziału 1/2 dłużnika w nieruchomości wynosi: 16 804,50 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 2 240,60 zł
Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce nr 535 wynosi: 3 494,50 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce 535 wynosi: 2 620,88 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 349,45 zł
Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce nr 310 wynosi: 3 289,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce 310 wynosi: 2 466,75 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 328,90 zł
Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce nr 99 wynosi: 12 744,50 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce 99 wynosi: 9 558,38 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 1 274,45 zł
Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce nr 116 wynosi: 2 878,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania udziału 1/2 dłużnika w działce 116 wynosi: 2 158,50 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 287,80 zł
Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 842/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 06-05-2024 roku od godz. 9.00 do 10.00
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Pierwsza licytacja udziału 1/2 nieruchomości położonej w miejscowości Tama, gm. Ruda Maleniecka

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
UDZIAŁU W N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 21-05-2024 roku, o godz. 10.30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja udziału 1/2 dłużnika Stępień Anna w nieruchomości gruntowej – działka gruntu nr 449/1 o powierzchni 0,9600 HA położonej w miejscowości Tama, gm. Ruda Maleniecka mającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w  Końskich nr  KI1K/00024017/2.

Działka nr 449/1 jest niezabudowana , ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, działka nieogrodzona i nieuzbrojona, porośnięta drzewostanem leśnym, działka bardzo wąska i długa, w otoczeniu działki tereny leśne, brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do działki drogą gruntową, leśną. Przeznaczenie w „Studium” – tereny leśne, brak mediów.

Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika w nieruchomości wynosi: 24 742,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania udziału 1/2 dłużnika w nieruchomości wynosi: 18 556,50 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 2 474,20 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 842/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 07-05-2024 roku od godz. 9.00 do 10.00
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak