OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ – Izabelów gm. Końskie

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Końskich
Andrzej Szteleblak
Kancelaria Komornicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Końskie, 26-200 Końskie
tel. 41 375 30 15 / fax. 41 375 30 15
Sygnatura: KM 110/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI
ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 110/20 w dniu: 03.01.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:
– nieruchomości położonej przy Izabelów 23, 26-200 Końskie, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIEIV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KOŃSKIE, 26-200 KOŃSKIE) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1K/00002694/1.

Suma oszacowania wynosi 36 208,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 138,67 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i
oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest kwotę 3 620,80 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 najpóźniej na2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej.

Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia
konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem
https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego
rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli
bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.
Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w
systemie teleinformatycznym.
Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w
dniu: 10.01.2024 o godzinie: 10:00.

Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed
planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut.
Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega
każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kolonia Czermno, gmina Fałków

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 06-12-2023 roku, o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 983 k.p.c. druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kolonia Czermno, gmina Fałków, powiat konecki województwo świętokrzyskie należącej do dłużnika Czech Marek, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00044121/0.
Przedmiotem licytacji są nieruchomości gruntowe zabudowane obejmujące działki o numerach ewidencyjnych:
283 o pow. 0,0300 ha oraz 344 o pow. 0,8200 ha. Działka nr 283 jest niezabudowana, na dzień oględzin nieużytkowa, porośnięta roślinnością trawiastą. Teren wyrównany. Kształt działki nieregularny zbliżony do trójkąta. Działka nr 344 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, do którego dobudowany jest budynek gospodarczy. Na w/w działce znajdują się również: szopa drewniana (w bardzo dobrym stanie technicznym), fragmenty stodoły drewniano – murowanej (bez poszycia dachowego). Na działce znajdują się również kontenery nie związane na trwałe z gruntem. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 113,67 m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 84,92 m2. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 64,73 m2. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, korzystny do zagospodarowania. Działka częściowo jest ogrodzona. Teren w części dobrze zagospodarowany, w części nieużytkowy, na działce znajduje się niewielki staw. Wg „studium” – działka nr 283 znajduje się w całości na terenie zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U2, a działka nr 344 leży po części w terenie zabudowy usługowej oznaczonym symbolem U2 oraz na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowym. Działka nr 344 wyposażona jest w energię elektryczną, wodę z sieci oraz kanalizację sanitarną. Łączna powierzchnia nieruchomości 0,8500 ha.

Suma oszacowania poszczególnych działek wynosi:
1. działka nr 344 o pow. 0,8200 ha – wartość oszacowania to 261.758,00 zł; cena wywołania 2/3 sumy oszacowania wynosi 174 505,33 zł; rękojmia – 26.175,80 zł
2. działka nr 283 o pow. 0,0300 ha – wartość oszacowania to 2.397,00 zł; cena wywołania 2/3 sumy oszacowania wynosi 1.598,00 zł; rękojmia – 239,70 zł
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 264.155,00 zł.
Cena wywołania 2/3 sumy oszacowania wynosi: 176 103,33 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 26.415,50 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Kmp 48/16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia sprzedaży i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 22-11-2023 r. od godz: 9:00 do godz: 10:00.
Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu (413753015).

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Końskie, ul. Krzywa 32

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 09-01-2024r., o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Końskie 26-200, ul. Krzywa 32, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, należącej do Gierczyński Cezary, dla której Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00002677/6.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 1514/10 o powierzchni 0,0495 ha, obręb 3 miasta Końskie, położona 26-200 Końskie, ul. Krzywa 32, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z dachem wielospadowym pokrytym blachą fałdową. Rok budowy ok 1973. Budynek jest od wielu lat nieużytkowany i nieogrzewany. Działka jest ogrodzona i zagospodarowana. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 78,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 108,00 m2. Kształt działki w miarę regularny, zbliżony do trapezu, ale korzystny do zagospodarowania. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, ulica Krzywa. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren wyposażony jest w energię elektryczną – brak zasilania, woda z sieci miejskiej – brak zasilania, kanalizacja ściekowa (odprowadzenie ścieków do szamba), instalacja gazowa – brak zasilania.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 290.609,00 zł.
Cena wywołania 2/3 sumy oszacowania wynosi: 193 739,33 zł

Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 29.060,90 zł i należy ją wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika:
PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 676/17.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 27-12-2023r. od godz. 9:00 do 10:00.
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej położonej w Kamiennej Woli gm. Gowarczów

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 11-12-2023 roku, o godz. 10.30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika Szczechowiak Ewa – położonej w Kamiennej Woli gm. Gowarczów i posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Końskich o numerze KW KI1K/00035499/4.
Działka nr 202 niezabudowana, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, korzystny do racjonalnego zagospodarowania, tren nieużytkowany, o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, na dzień oględzin teren porośnięty roślinnością trawiastą , drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, łączna powierzchnia działki 0,18 ha , przeznaczenie w „Studium” – tereny rolne.
Działka nr 203 niezabudowana, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, korzystny do racjonalnego zagospodarowania, tren nieużytkowany, o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni, na dzień oględzin teren porośnięty roślinnością trawiastą , drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, bardzo dobry dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, łączna powierzchnia działki 0,44 ha, przeznaczenie w „Studium” – w pasie na gł. ok 60 m od drogi tereny zabudowy mieszkaniowej , pozostała cześć tereny rolne.
Działka nr 534 niezabudowana, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, korzystny do racjonalnego zagospodarowania, tren nieużytkowany, teren w miarę płaski równy, na dzień oględzin teren porośnięty roślinnością trawiastą , drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu, łączna powierzchnia działki 1,14 ha , przeznaczenie w „Studium” – w pasie na gł. ok 60 m od drogi tereny zabudowy mieszkaniowej , pozostała cześć tereny rolne.

Suma oszacowania działki nr 202 wynosi 6 872,00 zł, a cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 4 154,00 zł, rękojmia w kwocie 687,20 zł.
Suma oszacowania działki nr 203 wynosi 17 946,00 zł, a cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 13 459,50 zł, rękojmia w kwocie 1794,60 zł.
Suma oszacowania działki nr 534 wynosi 57 509,00 zł, a cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 43 131,75 zł, rękojmia w kwocie 5 750,90 zł.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 82 327,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 61 745,25 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 8 232,70 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 884/207.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 27-11-2023 roku od godz. 9.00 do 10.00
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak